Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Domového poriadku a zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Zmluvné strany

• GRILLBAR s.r.o., Javorová 2018/14 , Spišská Nová Ves, IČO: 52709922, DIČ: 2121112191

•Zákazník: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa

Zmluvný vzťah, osobné údaje

•Vzniká dohodou medzi Prevádzkovateľom a  Zákazníkom o využití služieb poskytovaných Prevádzkovateľom

•Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za dohodnuté ceny.

•Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu pri nástupe na pobyt, dodržiavať tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Domový poriadok.

•Potvrdením rezervácie zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Domovým poriadkom.

•V prípade porušenia Všeobecných zmluvných podmienok alebo Domového poriadku Zákazníkom je Prevádzkovateľ oprávnený Zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň Zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za vopred dohodnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).

•Prevádzkovateľ sa zavazuje dodržať zákon  č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

Zmluvné ceny, rezervácia služieb a platobné podmienky

•Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby hotela vyplývajú z platného cenníka. Cenník je generovaný dynamicky na základe, obdobia pobytu, obsadenosti hotela, a počtu osôb a veku a počtu detí. Cenu dalej ovplyvňuje skorý alebo last minute nákup a dĺžka pobytu.

•Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie či e-mailovej ponuke.

•V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je Prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.

•V prípade že dôjde k poruche systému na výpočet ceny prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať bezodkladne klienta a dohodnúť správnu cenu a klient právo na storno.

Práva a povinnosti zákazníka

•Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.

•Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy.

•Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas využívania služieb.

•Cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť na recepcii tlačivo o hlásení pobytu.

•Zákazník je povinný nekonať tak, aby ohrozil zdravie a majetok ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa a aby ich inak neobmedzoval.

•Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu ním spôsobenú.

•Zvieratá smú byť prinesené len po predchádzajúcom súhlase hotela a sú za poplatok uvedený v cenníku.  Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. Zvieratá nesmú byť v objekte bez dohľadu majiteľov.

•Nájdené veci sa neposielajú zákazníkom. Uskladňujú sa v hoteli po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety likviduju.

Proces rezervácie:

•Závazná rezervácia musí byť potvrdená penziónom elektronickou formou, kde je jasný dátum, počet osôb, cena…atď.  Rezervácia sa môže uskutočniť so zálohou (zvyčajne 30 %) aj bez zálohy. Pri záväznej rezervácii má Prevádzkovateľ právo vyzvať klienta o zaslanie osobných údajov dôležitých najmä pre check-in.

•Prevádzkovateľ posiela Zákazníkovi základné údaje o penzióne elektronickou formou:
Check in:14:00 – 22:00
Check out: 10:00
Raňajky  7:30 – 10:00

•Pri nástupe na pobyt je zákazník povinný preukázať sa platným občianskym preukazom , alebo iným ID preukazom.

•Penzión môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z plnej ceny ubytovania.

Neskoré odovzdanie izby sa musí hlásiť vopred na recepcii.

Neskorý check-in sa musí hlásiť vopred elektronickou, alebo telefonickou formou.

•Rezervovanú izbu bez zálohy Vám držíme zpravidla do18:00 hod, ak sa nedohodne dopredu inak.

Storno podmienky:

•Pri storne pobytu od 7 dní pred nástupom sa vracia celá suma /záloha/. – s výnimkou, ked Vás prevádzkovateľ upozorní, že záloha je nevratná v plnom rozsahu.

•Pri storne pobytu  do 7 dní  pred nástupom sa záloha nevracia.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Hotel nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do hotela prinesú alebo v ňom odložia. Hotel taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch hotela. Pobyt zákazníka v hoteli ďalej upravuje Domový poriadok hotela, ktorý je pre hotelových hostí záväzný.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Zrušenie zmluvy, odstúpenie

•Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy. Prevádzkovateľ  má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu a rezerváciu bezdôvodne zrušiť. V tomto prípade obdrží zákazník peniaze za dohodnuté služby neodkladne a bez zbytočného odkladu v plnej výške späť. Zároveň nemá zákazník nárok na žiadne ďalšie náhrady.

•V prípade že Zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

•Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ Zákazník poruší Všeobecné zmluvné podmienky alebo Domový poriadok. V takomto prípade nemá Zákazník nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Reklamačný poriadok

•Reklamácie sa vybavujú počas pobytu hosťa. Nie je možné reklamovať ubytovaciu službu po skončení pobytu. Ak je požiadavka hosťa oprávnená, bude mu poskytnutá zľava a peniaze budú vrátené v hotovosti.

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ platia pre účastníkov pobytu v:

Penzióne Grillbar, Zimná 73, Spišská Nová Ves

Vstupujú do platnosti dňa 01.01.2020 a nadobúdajú účinnosť v momente odoslaním elektronickej rezervácie.